Základní škola
 

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn užívá ke své činnosti 2 budovy,  zřizovatelem školy je obec Hoštejn. V budově č. p. 16 sídlí základní škola a školní družina a v nedaleké budově č. p. 95 je umístěna mateřská škola a školní jídelna. Součástí základní školy je tělocvična s dobře vybavenou nářaďovnou. Od 1.12.2002 je škola právním subjektem. Základní škola je málotřídní základní škola s 1. – 5. ročníkem. Pět ročníků je vyučováno ve třech třídách. Mateřská škola je jednotřídní.

Základní škola se nachází v centru obce, 8 km od Zábřeha. U školy je autobusová zastávka. MŠ a ZŠ navštěvují děti z obce Hoštejn a dále z obcí Hynčina, Křižanov, Kosov a Hněvkov. Dopravní obslužnost z těchto obcí je dobrá. 

Ve všech ročnících ZŠ se vyučuje podle školního vzdělávacího programu, který má název "Úspěšný start".

Předpokladem úspěšného zvládání školních povinností je kromě pravidelné a důsledné domácí  přípravy pod dohledem rodičů i příznivé a podnětné školní klima, které přispívá k pocitu jistoty, bezpečí a umožňuje dítěti plně rozvíjet jeho potenciál.  

Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme si proto stanovili tyto záměry:

 • Utvářet ve škole příjemné a klidné pracovní prostředí a tvůrčí atmosféru.
   
 • Dbát na to, aby všichni žáci prožívali úspěch podle svých schopností, aby se nebáli chyb a uměli s nimi pracovat.
   
 • Vnímat třídu jako výchovné společenství, kde se utvářejí mravní hodnoty pro další život.
   
 • Podporovat spoluúčast žáků na chodu školy, na tvorbě a dodržování pravidel chování ve škole. 
   
 • Vést žáky k respektování jedinečnosti jednotlivce, ohleduplnosti a toleranci.
   
 • Vést žáky k odpovědnosti za své jednání a k sebehodnocení.
   
 • Často zařazovat do výuky činnostní učení, které podporuje u žáků tvořivost a schopnost uplatnění poznatků v životě. 
   
 • Vést žáky k osvojování zdravého životního stylu (ochrana zdraví, význam sportu, zdravá výživa, kultivace mezilidských vztahů, prevence rizikového chování). 
   
 • Využívat  výpočetní a komunikační technologie ve výuce, vést žáky k účelnému využívání internetu.
   
 • Vytvářet podmínky pro žáky s výukovými, výchovnými nebo zdravotními obtížemi - provádět rozumnou integraci dětí ve spolupráci se školským poradenským zařízením a na základě následné domácí péče v rodině podle pokynů vyučujících.
   
 • Zařazovat do výuky efektivní výukové metody a formy práce jako je skupinové, kooperativní a projektové vyučování, činnostní učení, metody pro rozvoj kritického myšlení, atd.... kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, k rozvoji komunikačních dovedností, sounáležitosti a respektu.
   
 • Vytvářet podmínky pro výuku rozumově nadaných žáků – účast na soutěžích, individuální přístup ve vyučování, nabídka zájmových aktivit, náročnější typy úloh, různé způsoby řešení,...
   
 • Podporovat  žáky s různým druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. (příprava žáků na soutěže, přehlídky, nabídka zájmových útvarů ve škole).
   
 • Vytvářet podmínky pro kvalitní výuku cizích jazyků s použitím všech dostupných materiálů a pomůcek (kvalitní učebnice, výukové programy na PC, obrazové pomůcky, mapy).
   
 • Vést žáky k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému, k životu podle environmentálních principů.
   
 • Bohatou nabídkou zájmových aktivit rozvíjet tvořivost a nadání žáků a  učit žáky účelně využívat volný čas.
   
 • Svým přístupem motivovat žáky k touze po celoživotním učení.

   

Historie školy.pdf 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz