Základní škola

Naše základní škola je málotřídní škola s 1. – 5. ročníkem. Pět ročníků je vyučováno ve třech třídách. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu "Úspěšný start". Naším cílem vzdělávání je zapojení každého žáka do školní práce s respektováním jeho
osobních možností a potřeb.

Usilujeme o to, abychom vychovali zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své potřeby a zařídit se podle toho; přijímá zodpovědnost za sebe, za druhé i za životní prostředí; vyjádří a  zdůvodní své názory; používá získané poznatky a dovednosti v praxi; plánuje a organizuje svou práci; spolupracuje s ostatními; pečuje o své zdraví. Velký důraz klademe na organizování mimoškolní činnosti.

Naším základním pravidlem v přístupu k žákům je „vlídná důslednost“, jedině s vlídností můžeme žáky správně motivovat a jedině důsledností můžeme u žáků upevňovat vědomosti, dovednosti a návyky, které povedou k osvojování klíčových kompetencí.

 

Co vám může naše základní škola nabídnout?

 

☺ Klima školy založené na vzájemné úctě a respektu
    mezi učitelem a žákem                                    

☺ Cílená podpora a budování dobrých vztahů mezi
     žáky

☺ Důraz na úspěšnost a seberealizaci každého žáka

☺ Využívání efektivních vyučovacích metod

☺ Interaktivní a tvořivá výuka

☺ 18 počítačů pro žáky – ověřené výukové programy

☺ Speciální péče o žáky s výukovými obtížemi a žáky
     nadané, logopedická péče (vlastní logoped),
     spolupráce s odborníky

☺ Angličtina od 1. do 5. ročníku (1. ročník kroužek,
     2. - 5. ročník předmět)

☺ Výuka čtení metodou SFUMATO (splývavé čtení),
     která motivuje žáky ke čtení

☺ Podpora čtenářství u starších žáků

☺ Výuka ETICKÉ VÝCHOVY, která podporuje v dětech
     prosociální chování (4. ročník - samostatný
     předmět, 5. ročník kroužek, + 1. - 5. ročník v rámci
     ČTENÍ, SLOHU a PRVOUKY) 

 Velké množství názorných pomůcek do výuky

☺  Individuální výuka na klavír, flétnu a keyboard –
     učitelka ZUŠ dojíždí do naší ZŠ

☺  Bohatý výběr zájmových útvarů - keramika,
     sborový zpěv, taneční kroužek, přírodovědný
     kroužek, sportovní hry, florbal, angličtina,
     náboženství

☺  Zaměření školy na environmentální výchovu 

☺  Zapojení do projektů motivujících žáky ke
     vzdělávání i mimo vyučovací hodiny

☺  Velký výběr deskových her, stavebnic a hraček ve
     školní družině a během přestávek

☺  Aktivní, tvůrčí a komunikativní učitelský sbor
      vstřícný k potřebám žáků a rodičů

☺  Stálá podpora od zřizovatele školy

 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz