PROJEKT ETICKÁ ŠKOLA

08.01.2014 07:15
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU: 
Naše škola získala v roce 2013 dotaci 78 000 Kč z rozvojového programu "Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Dotace je určena na vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na etickou výchovu v souladu s tímto rozvojovým programem  a dále na inovaci školního vzdělávacího programu - zařazení témat etické výchovy průřezově do několika předmětů v každém ročníku. Náš projekt má název ETICKÁ ŠKOLA. Projekt byl realizován od 9.8.2013 do 31.12.2013 (školení, inovace ŠVP, nákup učebních pomůcek), realizace etické výchovy v jednotlivých vyučovacích hodinách bude však probíhat i po uončení projektu. 

Realizací projektu byly splněny cíle, které jsme si stanovili:

1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro 3 pedagogy v délce minimálně 35 hodin presenčního vzdělávání zaměřeného na etickou výchovu v souladu s rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013"

2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro celý pedagogický sbor ZŠ Hoštejn v délce minimálně 20 hodin prezenčního vzdělávání, akreditovaného MŠMT v souladu s rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Vzdělávání se uskutečnilo formou workshopů zaměřených na témata etické výchovy dle doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v RVP ZV (zejm. metody vzdělávání, motivace a hodnocení žáků, komunikace s rodiči). 

3 Inovace školního vzdělávacího programu - témata etické výchovy byla zařazena do vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu, včetně začlenění témat etické výchovy do školní družiny. Toto začlenění do ŠVP zpracovala ředitelka školy. Začleněná témata jsou ve výuce realizována od 1.9.2013 především v hodinách čtení, slohu a prvouky. 

Z dotace byly zakoupeny také učební pomůcky, které jsou v etické výchově využívány (maňásci kluků a holek pro dramatizaci a nácvik modelových situací, literatura pro děti k senzibilizaci příběhem a studijní literatura pro pedagogy. 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

V roce 2016 jsme od MŠMT získali dotaci 15 000 Kč z rozvojového programu 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
Z dotace bylo hrazeno školení učitelky MŠ s názvem 
PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ – PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ
PREVENCE v rozsahu 60 hodin,
dále byla pořízena dětská literatura, encyklopedie, leporela a deskové hry
podporující rozvoj řečových dovedností dětí MŠ. 

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Hoštejn Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823

Kontakty na zaměstnance a na externí odborníky najdete v oddílu Informace.
zs.hostejn@seznam.cz. ms.hostejn@seznam.cz